Office: (416) 960-3676 | Emergency phone: (416) 712-3676

پرونده های جنایی در تورنتو

موکلین ما

موکلین ما افراد عادی ای هستند که در شرایط غیر عادی قرار گرفته اند. ما تخصص، رازداری و اطمینان را پشتیبان خود داریم و این پس از دفاع پیروزمند در بیش از یک هزار پرونده جنایی حاصل شده است. هر پرونده وسیعا مورد تحقیق و مطالعه قرار میگیرد. ما بطور مرتب از متخصصین امر و کارآگاه های خصوصی استفاده میکیم تا بتوانیم امتیاز موفقیت موکلینمان را در دادگاه افزایش دهیم.

دفتر ما

از آنجایی که مشکلات جنایی می توانند بطور ناگهانی مطرح شوند، ما از طریق وسایل ارتباطی بیست و چهار ساعته در دسترس موکلینمان قرار داریم تا بتوانیم در صورت نیاز در هر زمانی نظر حقوقی خود را ابراز داریم.

منابع ما

در طی سالیان، ما با اتکا به مشاورین متخصص پرونده های موفق خود را تکمیل کرده ایم. شاید سم شناس، حسابدار اثرشناس، روانشناس یا مهندس بازسازحادثه بتوانند نقش مهمی در بازگو کردن ماجرای شما ایفا کنند. کارآگاه های خصوصی نیز میتواننز نقش بسزایی در مراحل مختلف پروسه داشته باشند. در برخی از پرونده ها ذر موارد خاص، مانند مشکلات ناشی از استفاده از مواد مخدر که میتواند منشا بسیاری از مشکلات جنایی باشد، موکلین میتوانند از خدمات مشاورین رازدار استفاده نمایند. در هر موردی، ما متخصصینی در دسترس داریم که شهادتشان در دادگاه معتبر میباشند.پ

شامل پرونده های:

گارآگاه های امور تجارتی:
– کلاه برداری، خیانت به اعتماد، شستشوی پول

موارد درگیریهای خانوادگی:
– ضرب و جرح همسر و فرزند
– بی احترامی های جنسی

موارد استفاده نادرست از مواد:
– مشروب خوردن و رانندگی کردن
– خلافهای مربوط به مواد مخدر

مشاوره در ارتباط با جوانان:
– دفاع از جوانان
– موارد مربوط به اخراج از مدرسه

نظرات حقوقی:
– بررسی پرونده های تجسس و ضبط اموال
– مهاحرت-هخراج به دلیل سوابق جنایی

قوانین اساسی:
– اقدام حقوقی برعلیه قوانین ناقض قانون اساسی
– تخصص در مورد منشور حقوق و آزادی های اساسی

مشاوره با قربانیان موارد جنایی:
– حقوق محرمانه و مشاوره در امور دعاوی مالی
– شکایات خصوصی

دادرسی های مقرراتی:
– دادرسی های پزسکی قانونی
– دادرسیهای استانی